St Margaret College, Secondary School, Verdala  |  (+356) 25985400|smc.verdala.ss@ilearn.edu.mt
Parents’ Area 2018-10-16T16:52:49+00:00

Parents’ Area

Applikazzjonijiet għat-Trasport tal-Iskejjel 2021-22 / Applications for School Transport 2021-22

Ittra lill-ġenituri dwar Applikazzjonijiet għat-Trasport tal-Iskejjel (link hawn taħt)

DS&S 115 2021 MT

Spjega ta’ kif issir applikazzjoni biex jiġġeded is-servizz (link hawn taht)

DS&S 115 2021 FORMOLA TA’ TIĠDID GĦAT-TRASPORT – Malti

Spjega ta’ kif issir applikazzjoni ġdida biex wieħed juża s-servizz tat-trasport (link hawn taħt)

DS&S 115 2021 APPLIKAZZJONI ĠDIDA – Malti

 

English Version 

Letter to parents regarding Applications for School Transport (link below)

DS&S 115 2021 EN

Guidelines on how to apply online to renew an existing service for school transport (link below)

DS&S 115 2021 RENEWAL FORM – English

Guidelines – New application for use of school transport (link below)

DS&S 115 2021 NEW APPLICATION – English

May 14th, 2021|

Ftuħ tal-Iskejjel – Reopening of Schools April 2021

Gheżież ġenituri

Irreferu  għal-link hawn taħt fejn issibu dokument f’format ta’ mistoqsija u tweġiba dwar il-ftuħ tal-iskejjel  u l-eżamijiet tal-Year 11 li kienu bdew qabel ma għalqu l-iskejjel f’Marzu.

Issibu wkoll link ghat-timetable tal-eżamijiet tal-Year 11 bid-dati aġġornati, kif ukoll il-follow-up sessions li se jsiru f’Mejju (fil-Matematika, Ingliż, Malti u Physics) ,  għal dawk l-istudenti li kienu fuq kwarantina obbligatorja meta sara dawn l-eżamijiet f’Marzu jew jinzertaw jinżammu fi  kwarantina obbligatorja waqt li jkunu qed isiru l-eżamijiet tal-Malti u Physics f’April.

Tiddejqux tikkuntatjawna jekk ikun hemm xi diffikulta

Mistoqsijiet u Tweġibiet Ftuħ tal-Iskejjel April 2021

DLAP 099 – Postponed Annual Exams Timetable + Follow-up session

 

Dear Parents

Kindly refer to link hereunder to access a document in the format of Question and Answer with regards to the reopening of schools and the resuming of Final Exams for Year 11 students.

You will also find hereunder the updated timetable for the remaining Year 11 exams with only the dates changed together with follow-up sessions in May for Maths English Maltese and Physics. Only students who have been or will be subjected to official mandatory quarantine (in the case of Maltese and Physics) during exam period,   will be eligible to sit for these exams in May

Should you require further assistance do not hesitate to contact us

Q&As Reopening of Schools April 2021

DLAP 099 – Postponed Annual Exams Timetable + Follow-up session

April 9th, 2021|

Important Information on Online School – Informazzjoni Importanti fuq it-Tagħlim Online

Dear Student

The Directorate for Digital Literacy and Transversal Skills wants to ensure that all students are able to access their virtual classrooms on Microsoft Teams and receive and send assignments. For this reason, we have prepared a video showing important tasks when using Microsoft Teams. Click on each of the below to learn how to use various features of Microsoft Teams.

 

Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u Ħiliet Transversali jrid jassigura li kull student jaf jaċċesa l-klassijiet virtwali fuq Microsoft Teams, kif ukoll jirċievu u jibgħatu assignments.

Għaldaqstant, ħejjejna vidjow li juri kompiti importanti meta jużaw Microsoft Teams. Tista tikklikja l-ħoloq hawn isfel biex titgħallem kif tuża diversi elementi mill-Microsoft Teams.

March 12th, 2021|

Elezzjonijiet ghall-Kunsill Skolastiku /School Council Elections 2021-2022

Gheziez genituri/ kustodji

Irreferu ghall-ittra fil-link hawn taht rigward l-Elezzjonijiet ghall-Kunsill tal-Iskola 2021-2022

3a Elezzjoni ghall-Kunsilli tal-Iskejjel – Taghrif

Grazzi

 

Dear parents/guardians

Kindly refer to letter in the link hereunder regarding the School Council Elections 2021-2022

3b School Council Elections – General Information

Thank you

December 9th, 2020|

Informazzjoni u linji gwida ghall-applikazzjoni onlajn tas-SEC 2021 / Information and guidelines on SEC 2021online applications

Gheziez genituri/kustodji

Irreferu ghal-links hawn taht fejn issibu prezentazzjonijiet li jinkludu informazzjoni u linji gwida ta’ kif tapplika onlajn – SEC 2021

Grazzi

 

Dear Parents/Guardians

Kindly refer to links hereunder regarding information and guidelines on the SEC 2021 online application

Thank You

 

Matsec Paper A and Paper B

Application Process- matsec

 

November 16th, 2020|

Uzu tal-librerija tal-Iskola / Use of School Libraries

Gheziez Genituri/ Kustodji

Irreferu ghal- link hawn taht  –  cirkulari dwar linji gwida kif l-istudenti jistghu juzaw il-librerija tal-iskola

 

Dear Parents/Guardians

Kindly refer to link hereunder – letter circular regarding the lending of books from school libraries

 

Verzjoni bil-Malti – Link

DLAP 246 – Linji Gwida dwar kif għandha tintuża l-Librerija tal-Iskola

 

English Version – Link

DLAP 246 – Guidelines for making use of the School Library

November 12th, 2020|

Laqgħat ta’ informazzjoni dwar l-eżamijiet tas-SEC 2021 / SEC Examinations 2021 online information meetings

Għeżież ġenituri/kustodji

Fil-link aktar ‘l isfel issibu ċirkulari mingħand il-MATSEC dwar sensiela ta’ laqghat ta’informazzjoni online dwar l-eżamijiet tas-SEC 2021

Grazzi

 

Dear parents/guardians

Through the link hereunder kindly access letter circular issued by MATSEC regarding a series of information webinars regarding SEC exams 2021

 

Thank You

 

Link     SEC Examinations 2021 Information Meetings

October 28th, 2020|

ECDL Application Form Feb/Mar 2021

Għeżież Ġenituri/Kustodji tal-Year 10 u 11

Nixtiequ ninfurmawkom illi l-applikazzjonijiet tal-ECDL għal Frar/Marzu 2021 ħarġu u tistgħu iġġibu l-applikazzjoni mil-link aktar ‘l isfel. L-istudenti huma mistiedna jidħlu fuq il-klassi tal-ICT li hemm fuq MS TEAMS fejn issibu wkoll l-applikazzjoni u anke linji gwida dwar din l-applikazzjoni. Jekk issibu xi diffikulta jew tridu tiċċaraw xi punti, l-istudenti jistgħu isaqsu lill-għalliema rispettivi tagħhom minn fuq TEAMS

Grazzi

 

 

Dear Parents/Guardians of Yr 10 & Yr 11 students

Kindly be informed that ECDL applications for Feb/Mar 2021 session are now available.  Application can be accessed through link hereunder. Students are also encouraged to go through their class MS Teams and access the application from there.  It is advisable to follow instructions provided by the ICT department and if there are any questions, kindly contact the respective teachers. 

Thank You

Ms Flavia Grima

Head of Dept  ICT

 

Link      ECDL Application Form Feb Mar 2021

October 28th, 2020|

Policy dwar Attendenza tal-istudenti waqt il-Pandemija / Attendance Policy during Pandemic

Għeżież ġenituri /kustodji

Permezz tal-links aktar ‘l isfel irreferu għall-ittra li ntbagħtet mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar x’għandu jsir

 • biex l-istudenti jerġgħu jidħlu lura l-iskola wara mard,
 • dwar studenti li mhux qed jattendu minħabba li huma jew min qed jgħix magħhom huma vulnerabbli
 • meta l-ġenituri jidhrilhom li għandhom jerġgħu jibagħtu lil uliedhom lura l-iskola.

Importanti li tibaghtu l-formola A meħtieġa sad-data tal-Ġimgħa 16 t’Ottubru 2020 kif stipulat. Formola B tintbagħat lill-iskola qabel ma jibda jattendi l-istudent. Segwu sew id-direzzjoni li qed tingħata fiċ-ċirkulari.

Grazzi tal-koperazzjoni

Letter to parents MLT (002)

Form A and B MLT

 

 

 

Dear parents/guardian

Through the links hereunder kindly find a letter issued by the Dept for Education regarding the procedures that have to be followed

 • when students resume schooling following sickness,
 • if students are not attending because either they or a relative living in the home is considered as vulnerable,
 • or when parents decide to start sending their sons/daughters back to school.

Kindly forward the requested Form A by the deadline of Friday 16th October 2020. Form B is to be sent to the school before the student starts attending regularly. Follow instructions in the letter circular

Thank you for your cooperation

 

Letter to parents ENG (002)

Form A and B – ENG

 

October 12th, 2020|

Messagg ghal-bidu tas-sena skolastika 2020-21 u aktar informazzjoni

Gheziez genituri/kustodji

Nispera li tinsabu tajbin

Tajjeb tkunu tafu li ghadna kemm tellajna video fuq il-Facebook page tal-iskola b’indirizz lilkom il-genituri ghall-ftuh tas-sena skolastika 2020-21. Se tintbaghat ukoll SMS bil-link ghal dan il-video.

Qed nghaddilkom ukoll cirkulari b’informazzjoni addizjonali biex takkumpanja l-video li diga bghatna. Agħfas fuq il-link hawn taħt.

 

Cirkulari – Punti Importanti Ftuh sena skolastika 2020-21

 

Biex ticcaraw aktar xi mistoqsijiet li jista’ jolkom tiddejqux tikkuntatjawna

 

Grazzi

 

October 1st, 2020|

Informazzjoni Generali u Linji Gwida – Sena Skolastika 2020-21 / General Information and Guidelines – Scholastic Year 2020-21

Gheziez genituri

Fil-link aktar ‘l isfel irreferu ghal cirkulari li taghti linji gwida importanti u informazzjoni dwar is-sena skolastika 2020-21. Informazzjoni dwar data ezatt ta’ meta se jinfethu l-iskejjel u l-granet differenti li fihom l-Year groups (Yr 9 , Yr 10 u Yr 11) se jkunu qed jidhlu lura l-iskola, kif ukoll informazzjoni dwar rotot ta’ trasport nghadduhom aktar ‘ il quddiem. Tiddejqux tikkuntatjawna jekk ikollkom bzonn aktar assistenza min-naha taghna.

Grazzi u tislijiet

 

Dear parents

In the link hereunder you will find important guidelines and information regarding scholastic year 2020-21. Information regarding the exact dates of the re-opening of schools for the different Year groups (Yr 9, Yr 10 & Yr 11) and other information regarding school transport will be communicated in due course. Do not hesitate to contact us should you require further assistance.

Thank you and regards

 

Gwida Generali u Informazzjoni – Sena Skolastika 2020-21

General Information and Guidelines Scholastic Year 2020-21

September 20th, 2020|

Gbir ta’ kotba – Studenti li kienu Yr 10 (2019-20) Collection of Textbooks – Yr 10 students (2019-20)

Għeżież studenti/ġenituri

Fil-link aktar ‘l isfel għandkom istruzzjonijiet permezz ta’ ċirkulari ta’ kif se jinġabru l-kotba (textbooks) li kienu ingħataw lilkom mill-iskola. Se jinġabru il-kotba tal-istudenti li spiċċaw il-Year 10  f’Ġunju li għadda. Irreferu ghac-cirkulari fil-link aktar ‘l isfel ghad-dati u l-hinijiet li fihom isir il-gbir u dwar regolamenti rigward Sahha u Sigurta.

F’każ ta’ diffikulta tistgħu tikkuntatjaw lill-iskola fuq 2985400

Grazzi

 

Dear students/ parents

In the link hereunder you will find a letter circular with instruction on how the collection of textbooks will proceed for Year 10 students (scholastic year 2019/20). Kindly refer to link hereunder regarding dates and times and also Health guidelines that need to be followed.

If there are any queries to clarify one can contact school on 25985400

Thank you

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 10 maltese

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 10 english

September 15th, 2020|

Gbir ta’ Kotba – Studenti li kienu fil-Year 9 (2019-20) Collection of textbooks Year 9 students (2019-20)

Għeżież studenti/ġenituri

Fil-link aktar ‘l isfel għandkom istruzzjonijiet permezz ta’ ċirkulari ta’ kif se jinġabru l-kotba (textbooks) li kienu ingħataw lilkom mill-iskola. Se jinġabru il-kotba tal-istudenti li spiċċaw il-Year 9  f’Ġunju li għadda. Irreferu ghac-cirkulari fil-link aktar ‘l isfel ghad-dati u l-hinijiet li fihom isir il-gbir u dwar regolamenti rigward Sahha u Sigurta.

F’każ ta’ diffikulta tistgħu tikkuntatjaw lill-iskola fuq 2985400

Grazzi

 

Dear students/ parents

In the link hereunder you will find a letter circular with instruction on how the collection of textbooks will proceed for Year 9 students (scholastic year 2019/20). Kindly refer to link hereunder regarding dates and times and also Health guidelines that need to be followed.

If there are any queries to clarify one can contact school on 25985400

Thank you

 

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 9 maltese

COLLECTION OF TEXTBOOKS YEAR 9 english

 

September 15th, 2020|

Gbir ta’ kotba – Studenti li kienu Year 11 2019-2020

Għeżież studenti/ġenituri

Fil-link aktar ‘l isfel għandkom istruzzjonijiet permezz ta’ ċirkulari ta’ kif se jinġabru l-kotba (textbooks) li kienu ingħataw lilkom mill-iskola. Għalissa se jinġabru biss il-kotba tal-istudenti li spiċċaw il-Year 11 f’Ġunju li għadda.

F’każ ta’ diffikulta tistgħu tikkuntatjaw lill-iskola fuq 2985400

Grazzi

 

Dear students/ parents

In the link hereunder you will find a letter circular with instruction on how the collection of textbooks will proceed for Year 11 students who finished the three-year course at secondary level in June 2020. If there are any queries to clarify one can contact school on 25985400

Thank you

Collection of textbooks Year 11 – Sept 2020 MLT

Collection of textbooks Year 11 – Sept 2020 ENG

 

August 31st, 2020|

Ghajnuna online ghal studenti tal-Year 11 dwar il-Post Sekondarja / Online Assistance to Year 11 students regarding entry into Post-Secondary Institutions

Gheziez genituri

Irreferu ghall-ittri fil-link hawn taht li intbaghtet mill-Guidance Unit dwar assistenza lill-istudenti tal-Hdax -il Sena (Form 5)online

MT Letter to Parents on letterhead (22.05.20)

 

Dear parents

Kindly refer to letter in the link hereunder that was forwarded by the Guidance Unit of the Education Dept regarding online assistance to students of Year 11 for entry into various Post Secondary Institutions

EN Letter to Parents on letterhead (22.05.20)

May 25th, 2020|

Environmental Studies – SEC 2021

Gheziez genituri

Qed nghaddulkom prezentazzjoni (link aktar ‘l isfel) dwar x’jirrikjedi l-ezami tal-Environmental Studies ghal dawk l-istudenti tal-Year 10 li jixtiequ jpoggu ghall-ezami f’Mejju 2021.

Grazzi

 

Dear parents

Forwarding a powerpoint presentation (link hereunder) regarding information for Year 10 students who would like to sit for the Environmental Studies in May 2021 session.

Thank You

 

Environmental Studies ppt –

 

 

May 22nd, 2020|

Information – SEC Levels and Sept 2020 Exam Session

Dear parents and students

Forwarding information regarding awarding of levels by SEC and dates of applications for the SEC Sept 2020 session. You have also links to frequently asked questions and the September Exams Timetable. Click on link hereunder.

 

Gheziez genituri u studenti

Qed nghaddulkom informazzjoni dwar il-livelli tas-SEC li se jintbaghtu lill-istudenti f’Lulju u anke d-dati tal-applikazzjoni ghall-ezamijiet ta’ Settembru. Issibu links ghal risposti dwar mistoqsijiet li qed isaqsu hafna studenti lil MATSEC u anke t-Timetable tal-Ezamijiet ta’Settembru. Aghfas fuq il-link hawn taht

 

Matsec Infographic

 

 

May 11th, 2020|

Entry Requirements to Post Secondary Institutions

Gheziez genituri.

Qed nghaddulkom informazzjoni dwar il-kwalifiki li studenti li spiccaw il-Year 11 irid ikollhom biex japplikaw ghal istituzzjonijiet post-sekondarji bhal Junior College, Higher Secondary Naxxar u GEM 16+. Irreferu ghall-posters annessi.

Grazzi

 

Dear parents

We are forwarding information regarding the qualifications needed for Year 11 students who have finished their Secondary Education to apply for entry into Post Secondary institutions such as Junior College, Higher Secondary Naxxar and GEM 16. Click on links hereunder for further information.

Thanks You

 

Junior College 

Higher Secondary Naxxar

Gem 16+

 

May 11th, 2020|

Kif tuża Microsoft Teams – How to use Microsoft Teams

Għeżież Studenti u Ġenituri/Gwardjani, f’din il-link ghandkom issibu numru ta’ video tutorials biex jgħinukom tużaw il-Microsoft Teams. Biex taraw dawn il-filmati, importanti li l-istudent jagħmel “Sign In” bl-iLearn account tiegħu/tagħha.

 

Link: https://sway.office.com/H4JDjyW0kSPpEyT1?ref=Link

 

Dear Students and Parents/Guardians, here is a webpage with a number of video tutorials that can help you use Microsoft Teams. In order to view these videos, the students need to sign in with their iLearn account.

April 30th, 2020|

Mistoqsijiet u twegibiet dwar l-ezamijiet tas-SEC 2020 / Frequently Asked questions related to SEC exams 2020

Gheziez genituri u studenti

Qed nibghatulkom link ghall-website tal-Universita ta’ Malta fejn fiha ssibu mistoqsijiet u twegibiet dwar l-ezamijiet tas-SEC ghal din is-sena fic-cirkustanzi straordinarji li ninsabu fihom. Aghfas fuq il-link hawn taht.

Link : https://www.um.edu.mt/study/duringcovid-19/sec?fbclid=IwAR0QK7Y19naWYArV7t-G8xMQZOQCfvQKqoNXbC_c9k6gJX1nLni9IhUTrPg

 

Dear parents and students

We are forwarding a link to the University of Malta website where you can find answers to many of the questions that parents and students are putting forward regarding this year’s SEC exams due to the extraordinary circumstances that we are currently experiencing.

Click on the link hereunder

Link: https://www.um.edu.mt/study/duringcovid-19/sec fbclid=IwAR0QK7Y19naWYArV7t-G8xMQZOQCfvQKqoNXbC_c9k6gJX1nLni9IhUTrPg

 

April 1st, 2020|

Attention Year 11 students – Blockcerts

Dear Year 11 Student,

 

The Ministry for Education and Employment (MEDE) is launching an exciting new nationwide project: issuing your Secondary School Certificate in digital form on the blockchain.

 

Your blockchain Secondary School Certificate will be available and easily accessible via the Blockcerts Mobile App which can be easily downloaded by following the below Steps:

 

Step 1: Download the Blockerts Wallet app by clicking the link corresponding to your mobile operating system below:

 

iOS

[https://itunes.apple.com/us/app/blockcerts-wallet/id1146921514?mt=8]

 

Android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.learningmachine.android.app&hl=en]

 

Step 2: Soon you will receive an automated email from us inviting you to add the Ministry for Education and Employment as an issuer.

 

Step 3: Once you have downloaded the app, from the same device where the Blockcerts wallet app was installed, just click the link in the email mentioned in Step 2, and we will appear in the app as your first issuer! It’s that easy. It’s important that you have added the Ministry for Education and Employment as an issuer in order to receive your digital certificate on blockchain.

 

 

At the end of your scholastic year, the Ministry for Education and Employment will be issuing your digital Secondary School Certificate and you will be notified at this email address. The Secondary School Certificate will be a file attached to the email, which we suggest you download and save in a secure place. You can now easily retrieve, verify, and share your Secondary School Certificate.

 

For your convenience, a Flyer and Frequently Asked Questions (FAQ) document has been compiled to answer any questions you may have. Within such Flyer further information can be attained through the provided QR code. Should you require any further assistance feel free to contact us at certificates.mede@ilearn.edu.mt .  Links to flyers hereunder:

 

MEDE-Flyer-A5-2019_2020

MEDE STATE Blockcerts FAQs 2019_2020

MEDE Blockcerts Student-Flyer (A4)

 

Joseph Micallef

Education Officer

Educational Assessment Unit

March 25th, 2020|

ECDL Exams- Applications

IMPORTANT NOTICE 

In view of the last updates regarding schools and Matsec/Sec examinations, our Department is to postpone the ECDL July 2020 testing session to mid-September/October as long as the Health Authorities give us the go-ahead to do so.  

Examinations Dept. 

Deadline for application remains the same as indicated below. 

Updated ECDL Promo to Students

 

Dear parents/guardians,

 

Kindly note that the ICT department is attaching the ECDL application (click on link at the end of this message) for all those students who would like to sit for ECDL exams during next testing session.

 

All those interested must follow these instructions by not later than Thursday 2nd April:

 1. Print the application;
 2. Fill in the student details in block letters;
 3. Tick the module/s that the student would like to sit for its exam;
 4. Sign the application by both the student and parent/guardian;
 5. Scan the application and send it to Ms F. Grima (ICT Head of Dept) on:      flavia.joanna.grima@ilearn.edu.mt

 

PS: All those students who might have any difficulties to fill in the application form must kindly contact Ms Grima on the email address above  for further assistance.

 

Many thanks & kind regards,

Ms. F.Grima

Head of Dept. ICT

 

LINK :    ECDL Application Form – July 2020 Session

 

 

March 17th, 2020|

Annual Exams June 2020 Timetable (Cancelled due to Covid 19 Pandemic)

Għeżież ġenituri

Qed ngħaddulkom l-iskeda tal-eżamijiet tal-aħħar tas-sena f’Gunju 2020 fil-link aktar ‘l isfel. Ħeġġu  lill-uliedkom biex jippreparaw u ma jħallux għall-aħħar.

Tislijiet

 

Dear parents

Forwarding the Annual Exams timetable for your reference through the link hereunder. Encourage your son/daughter to prepare for these exams and not to leave studying and revising for the last minute.

Best regards

 

Annual Exams June 2020 Timetable

 

 

March 3rd, 2020|

Courses for Year 11 students after end of scholastic year

Dear parents

Forwarding this flyer consisting on various courses aimed at Year ll students after they finish the scholastic year. Most of the courses are being offered after SEC exams in the summer, especially the revision classes for SEC resits in September.  Press on the link further down.

 

Għeżież ġenituri

Qed ngħaddilkom dan il-flyer li fih diversi korsijiet immirati għall-istudenti tal-11 -il sena wara li jispiċċaw is-sena skolastika. Ħafna mill-korsijiet se jsiru fis-sajf wara l-eżamijiet tas-SEC, speċjalment il-korsijiet għal dawk l-istudenti li jridu jerġgħu jersqu għal xi eżamijiet f’Settembru.

Agħfsu l-link hawn taħt

Youth Guarantee Newsletter – January 2020

January 16th, 2020|

Half Yearly Exams Timetable for Years 10 and 11

Għeżież ġenituri

Qed ngħaddulkom l-iskeda tal-eżamijiet għal snin 10 u 11. Studenti tal-Year 9 mhux se jkollhom eżamijiet fi Frar pero jibqgħu għaddejjin bil-lezzjonijiet bħas-soltu.

Kemm tafsu fuq il-link aktar ‘l isfel għall-iskeda tal-eżamijiet.

Grazzi

 

Dear parents

Forwarding the Half Yearly Exams Time Table for Years 10 and 11. Year 9 students will not be sitting for exams in February and will be having lessons as usual.

Click on the link hereunder for exams timetable

Thank You

Link :    HY 19-20 exams TT

December 15th, 2019|

SEC May 2020 applications and timetable

Gheziez genituri

Nixtiequ nfakkrukom illi mit-Tnejn 28 t’Ottubru sal-Gimgha 8 ta’ Novembru l-istudenti tal-Year 11 jew studenti tal-Year 10 li jaghlqu 16 ‘il sena matul is-sena 2020 jistghu japplikaw ghall-ezamijet tas-SEC Mejju 2020. L-applikazzjonijet isiru online u l-istudenti jridu ikollhom l-eID biex japplikaw. Qed ninkludu wkoll it-timetables tal-ezamijiet (BLU), permezz tal-link aktar ‘l isfel u informazzjoni ohra relata mal-ezamijiet ghar-referenza taghkom.

Grazzi

 

Dear parents

We would like to remind you that SEC May 2020 applications will be open from Monday 28th October to Friday 8th of November both days included. All students in Year 11 are eligible to apply. Also students in Year 10 who will be 16 years of age during 2020 are also eligible to apply. We are also including the exam timetable for the SEC exams May 2020 session (BLUE), through the link hereunder, together with other information related to the May exams for your reference.

Thank You

 

Click on the link

MATSEC TimeTableMay2020 (1)

October 27th, 2019|

Blockcerts – Kif Tapplika / How to Apply

Għeżież ġenituri

Aktar ‘l isfel għandkom issibu informazzjoni permezz ta’ flyers ta’ kif wieħed jista’ jinstalla l-app fuq il-mobile biex ikun jista’ jiġi mtella’ online iċ-ċertifikat tal-SSC&P li l-istudenti tal-Year 11 se jirċievu dalwaqt. Tajjeb li tinstallaw din is-sistema fuq il-mobile phones ħalli istituzzjonijiet u employers futuri jkunu jistgħu jivverifikaw ċertifikazzjoni uffiċjali online.

Jekk teħtieġu aktar informazzjoni tistgħu tikkuntatjaw bl-email li jidher fuq il-flyer aktar ‘l isfel.

 

 

Dear parents

Below please find flyers and other useful information for students (in Year 11) to install the App on their mobile phones so that the SSC&P certificate of your son/daughter could be uploaded on this app.

Should you require further information do not hesitate to contact through email provided in the flyers.

 

MEDE Blockcerts Student-Flyer (A4)

(MEDE Blockcerts FAQs 2018_2019 (002)

MEDE-Student Flyer-Screen

May 21st, 2019|

Application eID – Letter circular

Għeżież ġenituri

Qed ngħaddulkom l-informazzjoni meħtieġa biex uliedkom ikunu jistgħu japplikaw għall- eID li hija neċessarja biex ikunu jistgħu japplikaw għall-eżamijiet tas-SEC. Studenti tal-Year 10 huma mħeġġa biex japplikaw għall- eID fil-vaganzi tas-Sajf biex tevitaw dewmien jekk tapplikaw ftit qabel ma’ joħorġu l-applikazzjonijet lejn l-aħħar t’Ottubru 2019.

Agħfsu fuq il-link aktar ‘l isfel.

Grazzi tal-koperazzjoni

 

Dear parents

We are providing the link hereunder to the letter circular explaining how to apply for the eID which is necessary for students to apply for the May 2020 SEC examinations. Year 10 students are being encouraged to apply for their eID during the summer holidays to avoid delays as it would be much more difficult to apply for it during the months of October and November when applications for SEC exams are out.

 

Thank you for your cooperation

 

Apllication for eID

May 14th, 2019|

Parents’ Evening March 2019 – Room Allocation

Gheziez Genituri

Qed nghaddulkom il-lista tal-ghalliema u l-klassi li se jkunu fiha biex niffacilitaw l-attivita t’ghada u jkollkom kopja f’idejkom. Fil-kurituri se jkun hemm ukoll kopji ta’ din il-lista ghar-referenza taghkom.

Ikklikja fuq il-link PARENTS EVENING 2019 aktar ‘l isfel

Grazzi

 

Dear Parents

Forwarding the room allocation list of the teachers who will be present during Parents’ Evening in case you need to have a printed copy at hand. In the corridors there will also be copies for your reference

Click on the link PARENTS’ EVENING 2019 below

Thanks You

 

PARENTS EVENING 2019

March 20th, 2019|

Half Yearly Exams Feb 2019

Timetables

Year 9 – Half Yearly Exams Feb 2019 Time Table

Year 10 – Half Yearly Exams Feb 2019 Time Table

Year 11- Half Yearly Exams Feb 2019 Time Table

 

Transport Arrangements during HY Exams

Consent Forms (links below)  – Will be handed out to students during week (21st – 25th Jan) to pass on to parents.

Informazzjoni dwar it-trasport matul l-ezamijiet – Frar 2019

Half Yearly Exams Feb 2019 – Guidelines and transport provision

January 20th, 2019|

Letter Circular – Absenteeism /Assentejizmu

 

Posting letter circular sent to all parents by the Dept for Education regarding guidelines on procedures related to absenteeism from school.

Letter for Parents Secondary English – Absenteeism

 

 

Qed inpoggu fuq is-sit cirkulari li ntbghatet mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar il-proceduri li jridu jinzammu dwar l-Assentejismu mill-iskola

Ittra lil Ġenituri – Sekondarja Assentejizmu

January 6th, 2019|

No posts to show yet!